بخش اعضای شورای شهر وزوان

معرفی اعضا و راه های تماس با شورا

نظر سنجی و بررسی عملکرد شورا هر شش ماه از ابتدای فعالیت ثبت تغییرات در شورا و اخبار و فعالیت ها

عباسعلی ولی
رئیس شورا
تلفن همراه :09126470249
حسین خانعلی
نایب رئیس شورا
تلفن همراه :09138129198
رمضانعلی بیابانی
عضو
تلفن همراه :09133676435
محمد ولی
عضو
تلفن همراه :09131018938
حسین صمیع
عضو
تلفن همراه :09132188699

?>